Om selvvanding i Klimakrukker og Klimakasser

Klimakrukken i genbrugsplast

Text in English will follow further down.

Serien af bæredygtige plantebeholdere med selvvanding er udviklet til dig som planter på naturens betingelser, tænker langsigtet og har lyst til at gøre dig umage.

Et klassisk internationalt design af genanvendt plastik, fremstillet med omtanke til at booste naturen i byerne.

Vores produkter er skabt til at gøre det nemt for alle at have et stort træ i byen. Hvor som helst i verden, uanset om du har 10 grønne fingre eller ej.

Med et gennemtestet selvvandingssystem, der giver dine planter de bedste betingelser for at trives, vokse og overleve år efter år.10 gode grunde til at du skal plante i en KLIMAKRUKKE eller KLIMAKASSE

1. Mindre vanding og vedligehold giver dig mere tid til bare at nyde dine kønne planter.

2. Dine planter optager selv vand og næring efter behov.

3. Væksten bliver mere stabil, og planterne lever mere harmonisk.

4. Vandtanken tømmes nemt for gammelt vand og næringsstoffer.

5. Du kan have flere planter i den samme krukke.

6. Du behøver ikke bekymre dig om ferievanding.

7. Klimakrukken er let at flytte rundt med.

8. Klimakrukken er både frost- og stødsikker.

9. Klimakrukken er nem at rense og genplante.

10. Klimakrukken er lavet af 100% danske genanvendte materialer.

 

Store buske og træer trives bedst, når de er udplantet i store selvvandingskrukker. Jo større jo bedre. Et stort rumindhold gør nemlig, at planter klarer sig bedre igennem en varm sommer, fordi der går længere tid, før jordklumpen bliver tør. Det samme gælder hårde vintre, hvor en stor jordklump lettere kan modstå frosten.

I en stor selvvandingskrukke er der også en stor vandtank. Derfor kan du tillade dig at plante specielle eller særligt tørstige arter, som normalt er meget krævende i forhold til vanding.

Klimakrukkerne og Klimakasserne har kapillær-funktion. Det vil sige, at planten via
rødderne selv suger den rette mængde vand fra det indbyggede reservoir. Det gør det nemt for dine planter at overleve og trives overalt. På altanen, på tagterrassen, i stuen eller på kontoret. Og på den måde kan du have glæde af dine planter i mange år.

I almindelige krukker overlever planter ofte kun en enkelt sæson. Det er fordi, de får enten for meget eller for lidt vand. Med selvvandingskrukker justerer planterne selv vandoptaget efter behov. Det betyder ikke alene, at du slipper for at skulle vande hver eller hver anden dag. Dine planter vokser og trives også langt bedre, samtidig med at de sikres et langt og dejligt liv.

Klimakrukkerne og Klimakasserne er til både inden- og udendørs brug. De er frost- og stødsikre. Fremstillet i Danmark af 100 % dansk genbrugsplast i et afdæmpet design, så dine planter rigtigt kan komme til deres ret.


1-2-3 PLANT

Med Klimakrukkerne og Klimakasserne får du let succes med dine planter. Når først planten har fået fat i kapillær-funktionen, sørger den selv for at få den helt rigtige mængde vand. Det tager som regel kun få uger, fra du har plantet. De fleste købeplanter er vokset op i en potte. De skal lige bruge lidt tid på at få sendt deres rødder ud i jorden og ned i vandtanken. Planter skal også vænne sig til at stå i en større krukke og i et andet klima end det, de levede i på planteskolen.

Når du har fyldt spagnum i kapillær-rørene, så er krukken klar til at blive fyldt med
den jordblanding, som passer til de planter, du vil have i krukken. Måske vil du gerne have flere planter i den samme krukke. Så tænk på, at det er mest interessant med mange forskellige planter, så blomstringen fordeles over hele sæsonen, og øjet altid har noget at vandre i. Det er godt for dig, og det er godt for biodiversiteten.

Når du bruger krukker med selvvanding og kapillær-funktion, kan du nemt have mange forskellige planter i den samme krukke. De største planter finder hurtigt ned til vandtanken, og så tager de ikke i samme grad vand og næring fra de mindre planter, som hvis de var udplantet en ordinær terracotta-krukke. Men husk at vande de mindre planter fra oven, når du hælder vand i tanken til de større planter. De små planter er længe om at få deres rødder ned i vandtanken.

Du kan blande en smule Mycelier i jorden, for at efterligne naturen og på den måde bruge svampekulturer til at skabe et underjordisk væv, der giver planterne bedre muligheder for at kommunikere og støtte hinanden med vand og næringsstoffer.

 

 

About self-watering in Therapy pots and Therapy boxes

The series of sustainable planters with self-watering system is developed for you, who wants to plant in the conditions closest to nature and Mother Earth, thinking in long terms and wanting to make a real effort.

A classic international design of upcycled plastics, produced with a lot of love to boost urban nature.

Our products are created to make it easy for everyone to have a large tree in the city. Anywhere in the world. Whether you have 10 green fingers or not.

With a thoroughly tested self-irrigation system that provides your plants the best conditions to thrive, grow and survive year after year.10 good reasons why you should plant in a THERAPY POT or THERAPY BOX

1. Less watering and maintenance give you more time to just enjoy your pretty plants.

2. Your plants absorb water and nutrients themselves as needed.

3. Growth becomes more stable, and the plants live more harmoniously.

4. The water tank is easily emptied of old water and nutrients.

5. You can have several plants in the same pot.

6. You don´t have to worry about holiday watering.

7. The Therapy-pot is easy to move around.

8. The Therapy-pot is both frost- and shockproof.

9. The Therapy-pot is easy to clean and replant.

10. The Therapy-pot is made from 100% Danish upcycled materials.


Large trees and bushes thrive best when planted in large self-watering pots. The bigger the better. A large volume means that plants perform better through a hot summer, because it takes longer for the lump of soil to dry out. The same applies to harsh winters, where a large lump of soil can withstand the frost more easily.

In a large self-watering pot, there is also a large water tank. Therefore, you can allow yourself to plant special or particularly thirsty species, which are usually very demanding in terms of watering, due to the fine subirrigation system.

The Therapy-pot has a capillary function. This means that the plant itself sucks, via the roots, the right amount of water from the built-in reservoir. It makes it easy for your plants to survive and thrive everywhere. On the balcony, on the rooftop terrace, in the living room or in the office.

And that way you can enjoy your plants for many years.

In ordinary pots, plants often only survive a single season. That is because they get either too much or too little water. With self-watering pots the plants adjust the water consumption as needed.

It doesn´t just mean, that you get away from watering every or every other day. Your plants grow and thrive far better, at the same time, as they are ensured a long and pleasant life in your good company.

The Therapy-pot is for both indoor and outdoor use. It is frost- and shockproof. Made with a lot of love in Denmark from 100% upcycled consumer waste plastics.
In a calm and subdued design, that really let your plants shine and get their due.


1-2-3 PLANT
With the Therapy-pot you will easily succeed with your plants. Once the plant has taken hold in the capillary function, it ensures that it gets just the right amount of water. It usually only takes a few weeks from the time you plant. Depending on season and species.

Most plants you buy in a nursery are pot-grown. They just need some time to get their roots unentangled and send them to the water tank. Most larger plants, as shrubs, bushes and trees will need some time to adjust and find themselves at home in a larger pot, and in a different climate, than the protected one they lived in at the nursery.

When you have filled the capillary tubes with long fibered sphagnum, the Therapy-pot is ready to be filled with the soil mixture, that suits the plant you want to have in your pot.

Maybe you want to have several plants in the same pot. We believe that it is by far the most interesting with many different plants, so the flowering and changes in foliage is distributed over the whole season. That gives your eyes something new to explore and wonder about. It´s good for your mindfulness and it´s good for the biodiversity in your realm.

The thing is, that when you use pots with self-watering and capillary function, you can easily have many different plants in the same pot. The largest plants quickly find their way down to the water tank, and they do not take as much water and nutrition from the smaller plants, as if they were planted in an ordinary terracotta or fiber concrete pot.

Always remember to water the smaller plants on the soil from above, when you pour into the tank for the larger plants. The little plants need a long time to get their roots down to the water tank. You can mix a small amount of Mycelia into the soil, to mimic nature and have mushroom cultures create an underground web, so the plants can communicate and support each other with water and nutrients.